TAVLE- OG BRYTERSERVICE


Sikkerheten til enhver elektrisk installasjon avhenger av at effektbrytere og vern fungerer feilfritt når det er nødvendig. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å sikre at effektbrytere og vern fungerer som de skal når det virkelig trengs. Demas AS har et team av ingeniører og servicemontører med omfattende kunnskap om elektriske tavler og flere tiårs erfaring med brytere fra ABB. Dette er grunnlaget for vårt tavleserviceprogram, hvor bryterservice og verntesting står sentralt.

Hvorfor er vedlikehold viktig?
Mekanisk stress og andre påvirkninger over tid kan føre til svikt i elektrisk utstyr, og riktig vedlikehold er nøkkelen for å forhindre farlige situasjoner og kostbare reparasjoner. Regelmessige inspeksjoner anbefales for å oppdage potensielle problemer tidlig og unngå unødvendige konsekvenser.

Bryterservice
Alle luftbrytere krever jevnlig inspeksjon, rengjøring og smøring for å sikre pålitelig drift. Demas AS tilbyr grundig bryterservice i samsvar med produsentens retningslinjer, inkludert inspeksjon av bryterpoler, rengjøring og smøring av bevegelige deler, samt funksjonstesting.

Tavleservice
Elektrisk utstyr forringes over tid, og regelmessige inspeksjoner er viktige for å oppdage potensielle problemer tidlig. Vårt tavleserviceprogram inkluderer en grundig visuell sjekk for å oppdage varmgang og skader, sjekk av tilkoblinger og isolatorer, ettertrekking av tilkoblingspunkt, og rengjøring.

Rapportering
Etter gjennomført arbeid utarbeider vi en detaljert rapport som dokumenterer utførte tjenester. Eventuelle avvik eller mangler blir nøye vurdert, og vi gir anbefalinger for korrigerende tiltak og reparasjoner.

Ta kontakt med Geir Nilsen på epost

gnilsen@demas.no